480 voltijdse jobs extra om kansarme leerlingen beter te begeleiden

Persnota Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
19 juni 2008

Vanaf 1 september 2008 gaat het aantal uren voor gelijke onderwijskansen (GOK) in het basis- en secundair onderwijs fors omhoog. GOK-uren zijn extra uren die scholen ontvangen op basis van hun kansarmoedeprofiel en waarmee ze leraren kunnen aanwerven om een gelijkekansenbeleid te voeren. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke trekt het totale GOK-budget op van 83,1 miljoen euro dit schooljaar naar 101 miljoen volgend schooljaar. Dat is een stijging van meer dan 20% en stemt overeen met 200 extra voltijdse jobs in het basisonderwijs en 280 extra voltijdse jobs in het secundair onderwijs.

“Scholen met veel kansarme leerlingen staan voor een extra grote uitdaging, want het kost veel energie om succes te boeken met kinderen die met een moeilijke thuissituatie kampen of de onderwijstaal onvoldoende beheersen. Deze budgetverhoging moet de scholen in staat stellen om die uitdaging nog beter aan te pakken” zegt Frank Vandenbroucke. “Maar het volstaat natuurlijk niet gewoon extra uren toe te kennen aan de scholen. We moeten er ook over waken dat de scholen deze middelen goed inzetten en resultaten bereiken met deze jongeren.”

Wat is GOK?

Dankzij het decreet over Gelijke Onderwijskansen uit 2003 krijgen scholen met relatief veel kansarme leerlingen extra begeleiding. Het gaat om leerlingen die bv. minder kansen hebben omwille van hun financiële thuissituatie of anderstaligheid.

GOK-uren verschillen van zorguren. Zorguren zijn voor leerlingen in het basisonderwijs die extra aandacht vragen omwille van ontwikkelings- en leerachterstand of sociaal-emotionele problemen. Het budget voor deze zorguren stijgt volgend schooljaar van 29 naar 60 miljoen euro.

Wat doen scholen met GOK-uren?

Scholen kunnen GOK-uren op verschillende manieren inzetten. De school kan ervoor kiezen om kansarme leerlingen enkele uren apart te begeleiden. Een GOK-leraar kan zijn collega’s ook advies geven over hoe een les of een leerling best aan te pakken. Soms begeleiden de GOK-leraar en de vaste leraar samen een klasgroep of begeleiden ze elk een deel van de klasgroep zodat ze meer aandacht kunnen geven aan de individuele leerlingen. Indien nodig kan een GOK-leraar ook overleggen met ouders, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of de sociale dienst om de noden van bepaalde kinderen en jongeren beter in kaart te brengen.

Scholen die gebruik maken van de GOK-uren waar ze recht op hebben moeten hierrond een duidelijk beleid opzetten. Het is immers niet de bedoelding dat de uren in de “algemene pot” verdwijnen: ze moeten echt tot meer gelijke kansen leiden. De onderwijsinspectie kijkt hier ook nauwgezet op toe tijdens haar doorlichtingsrondes. De ervaring leert overigens dat de toekenning van zelfs maar enkele GOK-uren een hele bewustwording in gang kan zetten in de betreffende school.

Hoe verdienen scholen GOK-uren?

Of een school GOK-uren krijgt, hangt samen met de kenmerken van de leerlingen van een school. Tot nu toe werden in de tweede en derde graad secundair onderwijs andere indicatoren gebruikt dan in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs:
• in het basisonderwijs en de eerste graad gebruikt men socio-economische indicatoren zoals het hoogste diploma van de moeder en de taal die thuis gesproken wordt
• in de tweede en derde graad werkt men vooral met de indicator “schoolse achterstand” (oa. twee keer of meer een jaar overdoen).

De indicatoren voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vallen minder gunstig uit voor scholen dan de indicatoren voor de lagere onderwijsniveaus. Scholen vinden dit systeem dan ook onrechtvaardig: er voldoen veel meer leerlingen aan de socio-economische indicatoren dan aan de achterstandindicatoren. Bovendien leidt het systeem tot ongewenste effecten. Secundaire scholen die een goed onderbouwd gelijkekansenbeleid in de eerste graad voeren waardoor jongeren minder schoolse achterstand oplopen, kunnen in de tweede en derde graad niet meer op extra middelen rekenen. In de tweede en derde graad bepaalt juist de schoolse achterstand of een jongere voor GOK-uren aantikt.

Minister Vandenbroucke maakt vanaf volgend schooljaar een einde aan dit dubbelzinnige mechanisme: de indicatoren van het basisonderwijs en de eerste graad gelden nu ook voor de tweede en derde graad.

GOK+uren

Sinds dit schooljaar krijgen scholen met veel kansarme kleuters naast GOK-uren ook GOK+uren. Het gaat om scholen met meer dan 40% kansarme kinderen. (Voor de “gewone” GOK-uren is de grens in basis- en eerste graad secundair 10% en in de tweede en derde graad secundair 25%.)

Met deze GOK+uren kunnen de kleuterscholen voor extra begeleiding in de klasjes zorgen. Op die manier komen kleuters meer aan het woord en kunnen de kleuteronderwijzers meer tijd vrijmaken om naar hen te luisteren. Dat stimuleert dan weer de taalvaardigheid van de kinderen in het Nederlands. Door de toekenning van GOK+uren zijn er dit schooljaar in totaal 157 voltijdse jobs voor kleuterjuffen bijgekomen.

In de budgetten die in deze nota vernoemd worden, is GOK+ steeds meegenomen.

Overgangsmaatregel halveert verliezen

Vanaf september 2008 start de zogenaamde derde GOK-cyclus. GOK-uren worden namelijk verdeeld voor een periode van drie jaar. De eerste GOK-cyclus startte in 2002, de tweede GOK-cyclus in 2005 en de derde GOK-cyclus in 2008.
Vóór de start van een GOK-cyclus vragen scholen bij de ouders gegevens op i.v.m. het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal, enz. De gegevens voor de derde cyclus zijn afkomstig van de enquête die de ouders dit schooljaar ingevuld hebben met het oog op het nieuwe financieringssysteem dat volgend jaar ingevoerd wordt.

Aangezien de uren toegekend worden op basis van nieuwe gegevens, hebben scholen meestal niet precies evenveel GOK-uren als voorheen. De meeste scholen winnen, veel scholen ontvangen zelfs voor het eerst GOK-uren. Maar er zijn ook scholen die verliezen.

Om de overgang minder bruusk te maken, zullen alle basisscholen die GOK-uren verliezen ze voor de helft gecompenseerd krijgen. De overgangsmaatregel geldt voor de volgende drie schooljaren (= volledige derde GOK-cyclus). Bij de berekening van de compensatieuren wordt wel in volle uren geteld: een school die bv. 7 GOK-uren verliest, zal 3 GOK-uren extra krijgen, maar geen 3,5. Deze maatregel heeft alleen gevolgen voor scholen die achteruit gaan. Scholen die GOK-uren winnen, zullen hun winst vanzelfsprekend behouden. Deze maatregel geldt ook voor de GOK+uren.

Ook secundaire scholen die voor de eerste graad GOK-uren verliezen, zullen voor de helft gecompenseerd worden. De verliezen voor de tweede en derde graad worden volledig gecompenseerd.

Evolutie van GOK en GOK+ in het basisonderwijs

Bij het begin van de eerste GOK-cyclus in 2002 werden met een budget van 52 miljoen euro 37.321 GOK-uren aan de basisscholen toegekend. Dit komt overeen met 1.555 voltijdse jobs. Op 1 september 2008, bij de start van de derde GOK-cyclus, zullen er met een budget van 72,2 miljoen euro 48.957 GOK-uren (inclusief GOK+uren) naar de scholen gaan. Dit komt overeen met 2040 voltijdse jobs. Dit is een stijging van 31% wat betreft het aantal uren en jobs en een stijging van 39% wat betreft het budget. Verdere details vind u in de tabel in bijlage.

Evolutie van GOK in het secundair onderwijs

Bij het begin van de eerste GOK-cyclus in 2002 werden met een budget van 12 miljoen euro 7609 GOK-uren aan de secundaire scholen toegekend. Dit komt overeen met 337 voltijdse jobs. Op 1 september 2008, bij de start van de derde GOK-cyclus, zullen er met een budget van 28,8 miljoen euro 16.765 GOK-uren naar de scholen gaan. Dit komt overeen met 744 voltijdse jobs. Dit is een stijging van 120% wat betreft het aantal uren en jobs en een stijging van 140% wat betreft het budget. Verdere details vindt u in de tabel in bijlage.

Aan de slag

Nu de GOK-indicatoren voor alle onderwijsniveaus gelijklopen en de verzameling van de gegevens verfijnd en verbeterd is, kunnen alle scholen de volgende drie jaar aan de slag om álle kinderen en jongeren écht gelijke kansen te geven op uitstekend onderwijs en op succes op school. De extra centen vormen de basis voor de verdere uitbouw van het gelijkekansenbeleid op school. De voorstellen van de minister worden in de komende weken verder besproken met de sociale partners.

Eerste proef tienkamp afgerond

Nu de nieuwe financiering van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs een feit is, de toekenning van werkingsbudgetten van de basis- en secundaire scholen op een nieuwe leest geschoeid is en er een versterkte en deels nieuwe aanpak is van de omkadering (personeel) voor het basis- en secundair onderwijs, rondt minister Vandenbroucke de eerste proef van zijn tienkamp met de scholen af. Ook aan de kant van de leerlingen en studenten is deze proef afgerond: er zijn maatregelen rond kostenbeheersing, de school- en studietoelagen worden fors verbeterd en uitgebreid, de sociale voorzieningen in het hoger onderwijs zijn verbeterd.

Frank Vandenbroucke: “In de volgende legislatuur komt er nog een belangrijk debat over de omkaderingsmechanismen in kleuter- en leerplichtonderwijs. Maar voor deze legislatuur is de eerste proef afgerond. De volgende negen proeven komen nu nog sterker op de voorgrond waarbij het onderwijs wordt uitgedaagd om de bijkomende centen, uren en punten goed te gebruiken. Want het is vooral belangrijk wat je met die centen doet, hoe je talenten ontdekt, aspiraties hoog houdt, werkt rond taal, ouders betrekt, …”

Voor meer info over de tienkamp met het onderwijs: zie www.vandenbroucke.com

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/0619-gok.htm

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s